Toezicht houden hero image

Toezicht houden

Toezicht op kinderopvang

GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de negen gemeenten in onze regio. Tijdens de bezoeken inspecteren we zaken als veiligheid, klachtenregeling en pedagogische kwaliteit. Ook bekijken we of er voldoende geschoolde beroepskrachten aanwezig zijn voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Daarnaast beoordelen we of gastouderbureaus de aangesloten gastouders goed begeleiden en informeren. Door veranderingen in de wettelijke eisen die gelden voor Voorschoolse Educatie (VE) komt het toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie meer bij de GGD te liggen. Dit is in 2021 opgepakt en zal in 2022 verder uitgerold gaan worden.

In 2021 heeft GGD Haaglanden alle locaties bezocht. We hebben korte inspecties uitgevoerd, waarbij alleen de minimaal gestelde kwaliteitseisen onderzocht zijn: een inspectie volgens het ‘coronaprofiel’. Naast de reguliere bezoeken aan kinderopvanglocaties is prioriteit gegeven aan de locaties met een risicoprofiel. Tijdens de lockdown hebben we geen toezicht op afstand uitgevoerd. Wel zijn er telefonische ‘vinger aan de pols’ gesprekken gevoerd.

Toezicht op WMO

GGD Haaglanden houdt toezicht op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door tweehonderd aanbieders van specifieke zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat doen wij voor de negen gemeenten in regio Haaglanden, plus Lansingerland en Voorschoten. We doen niet alleen onderzoek naar meldingen, maar houden ook toezicht door het doen van preventieve en signaalonderzoeken. Het toezicht richt zich op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. De toezichthouder past afhankelijk van de situatie verschillende vormen van toezicht toe, variërend van calamiteiten- en signaalonderzoek tot preventieve bezoeken.