Openbare Geestelijke Gezondheidszorg hero image

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Meldpunt Wet verplichte GGZ

Voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar zijn wij het Meldpunt Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Verpleegkundigen met GGZ-expertise zetten zich in om – samen met de verwarde persoon en/of melder – zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de betrokkene. In 2021 kreeg de GGD 229 meldingen in het kader van de WvGGZ.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Voor de gemeente Den Haag voeren we ook het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag uit. In 2021 kreeg het meldpunt 65 meldingen over Zorgwekkend Gedrag.

Afbeelding
Zorgwekkend gedrag

Meldpunt Bezorgd

Professionals en burgers die zich zorgen maken over of last hebben van iemand in hun omgeving kunnen dit melden bij het Meldpunt Bezorgd. Het gaat bijvoorbeeld om verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, problematische verzameldwang, sociaal isolement en psychische- of verslavingsproblemen. Wij voeren dit meldpunt uit voor de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. In 2021 kreeg het Meldpunt Bezorgd 538 meldingen, waarvan 279 vangnetmeldingen en 259 meldpunt-meldingen.

Sociaal Medische Basiszorg

Wij regelen sociaal medische basiszorg voor kwetsbare inwoners in de gemeente Den Haag voor wie de reguliere zorg niet vanzelfsprekend is, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. In 2021 stonden veel van de activiteiten in het teken van de impact van corona op deze doelgroepen en hun voorzieningen. Daarbij ging het bijvoorbeeld over inzet van straatverpleegkundigen als verlengde arm van de Straatdokters, de Covid-zorgunit voor dak- en thuislozen en vaccinatiecampagnes voor ongedocumenteerden.

Sociaal Medisch Advies

GGD Haaglanden geeft sociaal-medisch advies, uiteenlopend van een aanvraag voor een gehandicapten parkeervergunning en leerplichtontheffing, tot bijzondere bijstand en arbeidsongeschiktheid. Dit doen we voor alle gemeenten in Haaglanden, behalve Westland. Het aanbod van het type keuring verschilt per gemeente. Het besluit van een gemeente om een voorziening toe te kennen, wordt onder andere gebaseerd op het medisch onderzoek van de GGD. We gaven in 2021 3.109 sociaal-medische adviezen.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Sociaal Medisch Advies

Forensische geneeskunde

Onze forensisch artsen voeren in regio Haaglanden lijkschouw uit bij een (vermoeden van) niet-natuurlijk overlijden, bij lijkvinding en in het kader van de meldingsprocedure bij euthanasie. Ook is samenwerking met GGD Hollands Midden opgestart om de forensische geneeskunde in de toekomst op hoogwaardig niveau te kunnen blijven uitvoeren.

In 2021 is in totaal 1.316 keer een lijkschouw uitgevoerd.

Regeling Onverzekerden

GGD Haaglanden informeert de gemeenten over onverzekerden, voor wie een zorgverlener een verzoek tot vergoeding van gemaakte kosten heeft ingediend bij GGD GHOR Nederland. Hiermee kunnen gemeenten vervolgacties initiëren, zoals het verzorgen van een (zorg)verzekering, een briefadres, uitkering en eventueel vervolghulp. In 2021 hebben wij in totaal 2.066 meldingen doorgezet naar de gemeenten.