Monitoring, signalering en advies hero image

Monitoring, signalering en advies

Epidemiologie

GGD Haaglanden geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio. Een groot deel van 2021 lag de focus daarbij op de coronacrisis, op het uitvoeren van de extra coronagezondheidsmonitors, het analyseren van de Gezondheidsmeter Volwassenen & Ouderen 2020 en het omzetten van de site Gezondheidsmonitor in de nieuwe interactieve Gezondheidsgids Haaglanden. Daarnaast gaven we epidemiologisch advies aan gemeenten en (zorg)instellingen.

Coronacrisis

We geven wekelijks op gemeentelijk en regionaal niveau inzicht in het aantal nieuwe besmettingsgevallen, het aantal sterfgevallen en de vaccinatiegraad. Maandelijks leveren we voor de hele regio op wijkniveau een overzicht van besmettingsgevallen, vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad. We publiceren deze informatie ook op het coronadashboard. Daarnaast beantwoorden we vragen van het Regionaal Beleidsteam, het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden, specialistische teams en de werkgroep fijnmazig vaccineren van GGD Haaglanden, gemeenteraden en gemeenteambtenaren.

Extra coronamonitors

In opdracht van het ministerie van VWS voerden we de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit. De Corona Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren en de invloed die corona daarop heeft gehad. Ook troffen we voorbereidingen voor twee extra corona gezondheidsmonitors (JongVolwassenen en Volwassenen & Ouderen) die in 2022 zullen worden uitgevoerd.

Gezondheidsgids

De Gezondheidsmonitor Haaglanden is omgezet naar een interactieve website: de Gezondheidsgids Haaglanden. De Gezondheidsgids Haaglanden biedt actuele informatie per gemeente over de gezondheidssituatie van de inwoners van de regio. Bijvoorbeeld over de vaccinatiegraad, lichaamsbeweging en over de mentale, lichamelijke en sociale gezondheid.

Afbeelding
Een interactieve website: de Gezondheidsgids Haaglanden

Epidemiologische adviezen

We geven ook diverse, niet aan corona gerelateerde, epidemiologische adviezen aan gemeenten, (zorg)instellingen en professionals. Zoals adviezen ten behoeve van de Strategische Verkenning OCW 2030 (Den Haag), de Raad van Volksgezondheid en Samenleving over diversiteit en adviezen aan gemeenten met betrekking tot de resultaten van de Gezondheidsmeter Volwassenen & Ouderen 2020.

Gezondheidsbevordering

Een gezonde leefstijl is van invloed op de gezondheid, de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden. GGD Haaglanden zet zich hiervoor in met programma’s over onder meer gezond gewicht, gezondheid op school, gezond en vitaal ouder worden en genotmiddelen.

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak investeren we in de gezondheid en het welbevinden van de jeugd. We helpen het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bij het bevorderen van gezondheid op school. In 2021 hebben we op 199 scholen vraaggerichte ondersteuning geboden. In totaal zijn er nu 92 scholen in regio Haaglanden met een Gezonde School-vignet. Met een klassentheater in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs werken we aan seksuele gezondheid, weerbaarheid en diversiteit.

Afbeelding
Gezonde school

Kinderen op Gezond Gewicht

Voor de Haagse Aanpak Gezond Gewicht hebben we in 2021 verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. We hebben veel kinderen bereikt met diverse programma’s en interventies, zoals onder andere de Haagse shuffle waar 2.000 kinderen aan meededen, de Zomerchallenges Vakantiepas, het Zomerprogramma070 en Olympic festival met 3.000 deelnemers en een themaweek over water drinken en mondgezondheid voor 1.200 kinderen.

Haagse Kansrijke Start

Ieder kind verdient een zo goed mogelijke start van zijn of haar leven en toekomst. De eerste 1.000 dagen zijn daarbij cruciaal. In Den Haag werken we met medische- en sociale professionals aan de Haagse Kansrijke Start. De ambitie van Kansrijke Start is dat alle ongeveer 6.500 Haagse kinderen gezond geboren worden en de meest optimale start krijgen in die eerste 1.000 dagen, zodat zij zich zo gezond en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen tot een volwassene. In 2021 hebben we samen met de gemeente Den Haag ingezet op drie actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

Afbeelding
Blije baby

Campagnes

Regionaal gaven we invulling aan de landelijke campagnes IkPas en Stoptober, onder meer met een Stoptober-filmpje voor social media. In regio Haaglanden schreven 763 deelnemers zich in voor Stoptober.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Het jaar 2021 stond, naast vele en goede deskundigheidsbevordering en netwerkinzet op alle geweldsonderwerpen, in het teken van het verbinden van ketenpartners rond dierenmishandeling en die van huiselijk geweld. Sluitstuk was het webinar voor professionals in diergeneeskunde en dierenwelzijn in de regio. We verzorgden dit webinar in samenwerking met Veilig Thuis, dierenpolitie en stichting Mendoo.

Rookvrije Omgeving

GGD Haaglanden had in 2021 een regierol bij het rookvrij maken van publieke ruimtes. Er zijn 6 gemeenten ondersteund bij het rookvrij maken van publieke speeltuinen, met verschillende sportverenigingen zijn adviesgesprekken gevoerd en zijn communicatiematerialen verspreid. In 2021 ontvingen circa 2.000 organisaties de nieuwsbrief ‘Rookvrije omgeving in Haaglanden’. Ruim 70 mensen namen deel aan een online symposium over een rookvrije omgeving.

Ouderen

In totaal 10.000 kwetsbare ouderen – en in Den Haag ook dak- en thuislozen – kregen waterflessen met een ‘hitteboodschap’ uitgereikt. De actie werd gecoördineerd door GGD Haaglanden en uitgevoerd door lokale samenwerkingspartners. Daarnaast ontwikkelden we het magazine Vitaal ouder worden met informatie over gezond leven. Daarvan zijn 15.000 exemplaren verspreid in regio Haaglanden.

Afbeelding
magazine Vitaal ouder worden

Dementiecampagne ‘We zijn zelf het medicijn’

In 2021 is de preventie dementiecampagne uitgerold in regio Haaglanden. Dit deden we in samenwerking met Stichting Transmuraal, Plicare, de Vierstroom, gemeenten en zorgverzekeraars.

Preventiecoalitie Den Haag en Zoetermeer

In Den Haag en Zoetermeer is in 2021 gestart met de preventiecoalitie waar we onze bijdrage leveren in het community up proces. De preventiecoalitie heeft als doel dat inwoners en professionals samenwerken aan andere vormen van preventie die beter aansluiten bij de leefwereld van inwoners en bijdragen aan de ervaren gezondheid, het (mentale) welbevinden en de eigen regie en daarmee aan de vitaliteit van de betreffende wijken.

Gezondheidsambassadeurs

In 2021 zijn in Den Haag vijftien gezondheidsambassadeurs opgeleid. De ambassadeurs zijn verbonden aan zes organisaties, waaronder GGD Haaglanden. De ambassadeurs zijn breed opgeleide vrijwilligers die voorlichting geven over gezonde leefstijl met extra kennis van verhogen vaccinatiegraad en geweld in afhankelijkheidssituaties.

Extra inzet leefstijlgevolgen corona

We hadden extra aandacht voor de gevolgen van corona op de leefstijl van inwoners van regio Haaglanden. Zo was er extra aandacht voor alcohol- en genotmiddelenpreventie met focus op de jeugd, sloten we aan bij sportakkoorden en zijn extra mogelijkheden in kaart gebracht voor meer bewegen door volwassenen.

Afbeelding
De fiets gebruikt

Informatiecentrum

Het informatiecentrum beantwoordt vragen van burgers en professionals over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen. Ook wordt er voorlichtings- en lesmateriaal uitgeleend. Voor vragen over het coronavirus is een apart corona callcenter ingericht. Echter, veel vragen over het vaccinatiebeleid kwamen toch bij het informatiecentrum terecht.